Toronto Maple Leafs

Bradford Exchange Toronto Maple Leafs floor lamp

Bradford Exchange Toronto Maple Leafs floor lamp

Bradford Exchange Toronto Maple Leafs floor lamp

Brand new/old stock from our retail store. Photo shown is a stock photo.


Bradford Exchange Toronto Maple Leafs floor lamp